java中将汉字转换成拼音的实现代码_java

分享到:

一:演示:
       如在控制台输入:北京欢迎你

       打印出来的拼音:bei jing huan ying ni

二:导入要依赖的jar:

      汉字转换拼音jar下载

三:代码编写

public static String getPinYin(String src) {
        char[] t1 = null;
        t1 = src.toCharArray(); 
        // System.out.println(t1.length);
        String[] t2 = new String[t1.length];
        // System.out.println(t2.length);
        // 设置汉字拼音输出的格式 
        HanyuPinyinOutputFormat t3 = new HanyuPinyinOutputFormat();
        t3.setCaseType(HanyuPinyinCaseType.LOWERCASE); 
        t3.setToneType(HanyuPinyinToneType.WITHOUT_TONE); 
        t3.setVCharType(HanyuPinyinVCharType.WITH_V); 
        String t4 = ""; 
        int t0 = t1.length;
        try { 
            for (int i =0; i < t0; i++) { 
                // 判断能否为汉字字符 
                // System.out.println(t1[i]);
               if (Character.toString(t1[i]).matches("[\\u4E00-\\u9FA5]+")) {
                   t2 = PinyinHelper.toHanyuPinyinStringArray(t1[i], t3);// 将汉字的几种全拼都存到t2数组中
                    t4 += t2[0]+" ";// 取出该汉字全拼的第一种读音并连接到字符串t4后
               } else {
                   // 如果不是汉字字符,间接取出字符并连接到字符串t4后
                    t4 += Character.toString(t1[i]); 
                } 
            } 
       } catch (BadHanyuPinyinOutputFormatCombination e) {
           e.printStackTrace(); 
        } 
       return t4; 
    }

就这样一个汉字转换拼音的程序搞定了,是不是很神奇啊。

昵    称:
验证码:

相关文档: