java字符串替换排序实例_java

分享到:


import java.util.LinkedList;

public class OJ {

 public OJ() {
  super();
 }

 /*
  * 功能:输入一行数字,如果我们把这行数字中的'5'都看成空格,那么就得到一行用空格分隔的非负整数(可能有些整数以'0'开头,这些头部的'0'应该被忽略掉
  * ,除非这个整数就是由若干个'0'组成的,这时这个整数就是0)。 对这些非负整数按从大到小的顺序排序。
  *
  * 输入: input,由0~9数字组成的字符串。
  * 输入数据要求:无非数字字符,长度大于0且不大于1000,分隔得到的非负整数不会大于100000000,输入数据不可能全由'5'组成。
  *
  * 输出:output,字符串,是分隔得到的非负整数排序结果(从大到小),相邻整数间用一个空格分开,第一个整数前及最后一个整数后无空格。
  *
  * 返回:正常返回0,若异常失败返回-1。
  */

 public static int getSortNum(final String input, final StringBuilder output) {

  if(input.length()<=0 || input.length() > 1000){
   return -1;
  }

  String[] nums = input.split("5");
  int len = nums.length;
  LinkedList<Integer> sorted = new LinkedList<Integer>();

  int j = 0;
  for (int i = 0; i < len; i++) {
   int temp = 0;
   int k = j;
   if (!nums[i].equals("")) {
    try {
     temp = Integer.valueOf(nums[i]);
     if(temp > 100000000){
      return -1;
     }
     if (sorted.isEmpty()) {
      sorted.addFirst(temp);
      j++;
     } else {

      while (k > 0 && (temp > sorted.get(k - 1))) {
       k--;
      }
      sorted.add(k, temp);
      j++;
     }
    } catch (Exception ex) {
     return -1;
    }
   }
  }
  for (int i = 0; i < sorted.size() - 1; i++) {

   output.append(sorted.get(i) + " ");

  }
  output.append(sorted.getLast());
  output.trimToSize();

  return 0;
 }
}       

测试用例:


import junit.framework.Assert;
import junit.framework.TestCase;


public class OJTest extends TestCase
{

    public void testCase01()
    {
        // 这里写测试用例
        final StringBuilder output = new StringBuilder();
        Assert.assertTrue(-1 == OJ.getSortNum("1234543 215555", output));
    }

   
    public void testCase02()
    {
        final StringBuilder output = new StringBuilder();
        Assert.assertTrue(0 == OJ.getSortNum("1234543215555", output) && "4321 1234".equals(output.toString()));
    }

    public void testCase03()
    {
        final StringBuilder output = new StringBuilder();
        Assert.assertTrue(0 == OJ.getSortNum("12345432155556436567", output) && "6436 4321 1234 67".equals(output.toString()));
    }

    public void testCase04()
    {
        final StringBuilder output = new StringBuilder();
        Assert.assertTrue(0 == OJ.getSortNum("123454321555000000000056436567", output) && "6436 4321 1234 67 0".equals(output.toString()));
    }

    public void testCase05()
    {
        final StringBuilder output = new StringBuilder();
        Assert.assertTrue(-1 == OJ.getSortNum("1234543215510000000000000001556436567", output));
    }
}

昵    称:
验证码: